سومین نمایشگاه بین المللی طلا جواهر کیش

سومین نمایشگاه بین المللی طلا جواهر کیش

سومین نمایشگاه بین المللی طلا جواهر کیش

سومین نمایشگاه بین المللی کیش برگذار شد و ده ها شرکت و فروشگاه طلا جواهر و ساعت و سنگ های قیمتی در این نمایشگاه شرکت داشتند

دوشنبه 21 آبان 1397
592

 سومین نمایشگاه بین المللی کیش برگذار شد و ده ها شرکت و فروشگاه طلا جواهر و ساعت و سنگ های قیمتی در این نمایشگاه شرکت داشتند

نظر بدهید